تیپ 1 
تیپ 1
تعداد اتاق خواب 1و2  
متراژ کل یک خوابه 178/5 مترمربع
متراژ کل دوخوابه 185/5 مترمربع
متراژ طبقه همکف 66/5 مترمربع
متراژ طبقه اول یک خوابه 33/5 مترمربع
متراژ طبقه اول دو خوابه 43/5 مترمربع
زیر زمین 70/5 مترمربع
متریال های داخلی و خارجی بر اساس نیاز قابل تغییر است